site logo: www.epochtimes.com

【命運的迷霧 】癸水命的人生於五月(午月)

《窮通寶鑑》淺釋(119)

泰源

人氣: 553
【字號】    
   標籤: tags:

癸水命的人,(凡出生日是癸酉,癸未,癸巳,癸卯,癸丑,癸亥的人,都屬於癸水命。讀者可上“www.Google.com ”的網站,輸入「萬年曆」,將自己的出生日子通過「萬年曆查詢」,從而知道自己屬什麼命。)自芒種後至小署前出生的,屬於生在五月(午月)。

癸水命生五月,月令丁火當旺,癸水至弱無根,必須庚、辛金為生身之源。但五月丁火司權,庚辛金雖能滋癸,而不能與丁火相敵,反怯丁火也,故須兼用壬、癸水,用水制火護金,用金化土生水,金水互相救護,方得其用,與四月同。庚、辛金無分先後,但辛、壬出干,防丙、丁化合為病耳。故書雲:庚辛兩透,又見壬癸,定主鐘鼎名家,或有金透而支見申子辰(水局)者,亦主金榜提名。無水出干,或只支一水,雖透庚辛,富而不貴。此為申述五月癸水,印、劫並用之理,皆因五月丁火旺地,用庚辛必須比劫為護,無比劫,庚辛受傷,故不貴也。總之,五月癸水,庚辛、壬癸參酌並用可也。除非命中已經金、水多見,如庚辛壬癸多見,支成申子辰水局或巳酉丑金局等,使得癸水日主反弱為強,此時反以月令丁、己火土財官為用,為真神得用,再運行火土運,富貴何疑?此與上述過的劫印化晉格相同。

若命中支成火局,或木火土多見,不見王水為救,而又不能入從格的話,癸水日主被火土熬干,必孤寡殘疾或夭亡。但若支成火局,見戊土透出在月或時兩干,癸水日主地支中無根,亦無印劫生扶,為戊癸化火格可成,行運反喜木、火、土,忌金、水。又或一派己土,癸水無根,柱無金水,亦無甲木出制,從煞格成。五月癸水至弱,若命中八字中再無水根,亦無印劫生扶,火旺則從火,土旺則從土,原局無破,自然富貴,此為特殊格局,不以金水為用神,為格之變也。唯從、化格等特殊格局只佔正常格局的十分之一左右,大多數的人仍是以正格來論命也。正格以中和為貴,從格以偏靈為巧。試舉下面例子說明:


癸水日主,生五月火旺水絕之時,更見月、時丙午、戊午,火土旺極,癸水日主衰弱可知,喜其自坐亥水,年柱壬申,金水相生,用水制火護金,用金化土生水,正合金水互相救護之理,為佳造也,可見祖上積德有助(年上壬申主祖上),方修成此佳命,妻位亥水亦得助力。大運仍喜金、水,忌木、火、土。早運丁未,遺緒不豐,戊申後入西北金水運,自營發富,一妻四妾八子。


癸水日主,生五月火旺水涸,更見時上甲寅,洩水旺火,癸水日主身弱,必喜金水為用,喜其自坐酉金,庚金出干,當可生水,唯缺水來護金,幸得己丑濕土,亦可晦火生金,亦成一佳造,富大於貴。大運喜金、水、濕土,忌木、火、燥土。丙寅運前未見其利,中年入北方水運,個體經營致富。


癸水生五月,水臨絕地,時逢乙卯,木助火威,癸水屬弱,喜金水並用為美,此造庚、壬並透,值根於丑、辰濕土,氣得中和,大運喜金、水、濕土,忌木、火、燥土。運走西北金水地,官至總督。


癸水日主,生五月火旺水涸,唯兩見癸酉,更時逢壬子,四柱中佔三柱金水,全局反而金水多見,金生水旺,使得癸水日主轉弱為強,反以月令火土財官為用,真神得用,為劫印化晉格,大運喜火、土,忌金、水,木運生火有利,剋土不利。運走東南木火地,為一貴格。


癸水日主,生五月火旺水絕之時,地支更見寅午戌三合火局,二甲木出干生旺兩火,癸水日主弱極,但自坐亥水根,故又不能入從格,此種當從而又不能從之局,最是危險,一旦歲、運沖剋命中惟一的亥水命根時,則命危矣。大運喜金、水,忌木、火、土。申、酉兩運尚可,一交戊戌,土重剋水,再逢流年丁卯,癸丁相沖,亥卯合木,水絕矣,患胰線癌亡。


癸水日主,生五月火旺水涸,地支二火一木,甲木出干,木生火旺,癸水日主身弱,喜其氣貫生時,再得天干辛、癸相助,大運喜金、水,忌木、火、土。此造雖只有亥水為根,但干透辛金、癸水助身,格局比上造好得多,早運未佳,中晚年有利。


癸水日主,生五月火旺水絕之時,地支一木、三火,干透甲木、丙火,全局木生火旺極,壬、癸水皆無根,亦不見有金生扶,從財格真,大運喜木、火、土,忌金、水。戌運合火局,為一生最活躍之時,亥、子水運,逆火之旺勢,一落千丈。


癸水日主,生五月火旺水涸,地支全木、火、燥土,干透二乙木,壬、癸水皆無根,亦缺金生扶,全局木、火、土之氣勢旺盛,為棄命從勢格。大運喜木、火、土,忌金、水。運旺於前半生,中年後入北方水運,反復阻滯矣。@*
(http://www.dajiyuan.com)

評論
2008-11-05 12:00 AM
Copyright© 2000 - 2016   大紀元.