site logo: www.epochtimes.com

【命運的迷霧 】癸水命的人生八月(酉月)

《窮通寶鑑》淺釋(122)

泰源

人氣: 486
【字號】    
   標籤: tags:

癸水命的人,(凡出生日是癸酉,癸未,癸巳,癸卯,癸丑,癸亥的人,都屬於癸水命。讀者可上“www.Google.com ”的網站,輸入「萬年曆」,將自己的出生日子通過“「萬年曆查詢」,從而知道自己屬什麼命。)自白露後至寒露前出生的,屬於生在八月(酉月)。

八月癸水,月令辛金當旺,金旺水相,癸水日主有氣,喜其金白水清,最忌見柱中戊己土太多,塞水埋金。蓋因月令辛金己旺,毋勞土生,且金旺水相,癸水日主身旺,喜見甲木、丙火,洩秀兼調候。但若命中木、火、土等太多,使得癸水日主反強為弱時,此時方喜辛金生身也。故書雲:八月癸水,取辛金為用,丙火佐之,名水暖金溫,但這裏的辛金和丙火,皆為命局配合上的需要,非指既取辛金為用神,又喜丙火為用神。故又雲:丙與辛隔位同透,主科甲功名;丙透辛藏,一榜之士。因丙、辛並用時,大忌丙與辛合,合則兩失其用矣。由此可見,這裏的丙、辛並用,涉及到位置排列(隔位同透)的問題,足以見到是指命局配合上之用也,非指取用神之用。因為命中配合上有了辛金和丙火,身旺的可以用丙火,身弱的可以用辛金,進可攻,退可守,這何愁不是一好命呢?

總之,命中食傷(木)、財(火)重則用印(金),印(金)重則用食傷(木)、財(火),一定之法也。除非局中癸水與壬水同透,支成申子辰水局等,使得癸水日主形同壬水汪洋大水,泛濫為災時,方喜戊土止水為用,火生土為喜。試舉下面例子說明:


癸水生八月,金旺水相,地支二酉金、一亥水、干透辛、癸,命中金水多,癸水日主旺相,喜丁火透出值根於巳,以制旺金為用。大運喜木、火,忌金、水,土運制水可行,生金不利。平生大運走東南木、火之地,福壽綿長。


癸水生八月,金水有氣,地支再見二酉金生水,天干辛、癸出干,癸水日主身旺,喜丙火透出值根於巳為用。大運喜木、火,忌金、水,土運制水可行,生金不利。運走東南,位至江西督軍。此造可謂丙、辛並透,且隔位不合,但取用神是丙,而不是辛也,皆因局中辛金已強,喜火制之,何能再取以為用神?故雖丙、辛並透,但取用神是丙,而不是丙、辛並用也。


癸水生八月,金生水旺,又自坐亥祿,天干乙庚化金,生助癸水,印旺身強,喜丙火透出通根於寅,食神生財為用。大運喜木、火、土,忌金,水運地支有木化可行,天干制火不利,牛監薄造。


癸水生八月,金水有氣,地支巳酉半合金局,再見亥水相助,癸水日主身旺,喜乙卯木生丁財為用,大運喜木、火,忌金、水,土運制水可行,生金不利。中運走南方,連開二間餐館。


癸水生八月,金旺水相,地支更見二亥水,壬癸水出干,形同壬水,秋水汪洋,反喜土制水為用,大運喜火、土,忌金、水,木運洩水可行,剋土不利。青年運入南方,名利早起。


癸水生八月,金生水旺,唯此造地支二個卯木洩弱水氣,乙木出干,又見己土混水,癸水日主洩、剋交集,反強為弱,反喜月令辛金生水為用。大運喜金、水,忌木、火、土。早行金水運,雲路早登,名高翰宛,惜中運逢木,仕路不能顯秩也。


癸水生八月,金生水旺,唯此造地支二見燥土、一卯木,天干甲、乙木皆出干,明顯剋洩太過,癸水日主反強為弱,反喜月令辛金生水為用。大運喜金、水,忌木、火、土。早運北方順利,唯到寅運,洩水沖金,煩病交集,身患腫瘤。


癸水生八月,金生水旺,地支二見申酉金,且辰酉合金,巳酉半合金,干透庚、辛金,且得戊土之生,全局一片金星,唯只一癸水,從印格,或母慈滅子之格可成,或與獨水三犯庚辛,號曰體全之象的格相似,為特殊格局。最喜走水運,次者土、金運順其氣勢亦可行,最忌火運破金,木運犯旺亦不吉。早行水運不錯,丙寅後木火齊來,後續難繼。@*
(http://www.dajiyuan.com)

評論
2008-11-16 12:00 AM
Copyright© 2000 - 2016   大紀元.