site logo: www.epochtimes.com

【命运的迷雾 】辛金命的人生于五月(午月)

《穷通宝鉴》浅释(95)

泰源

人气: 419
【字号】    
   标签: tags:

辛金命的人,(凡出生日是辛未,辛巳,辛卯,辛丑,辛亥,辛酉的人,都属辛金命。读者可上“www.Google.com ”的网站,输入“万年历”,将自己的出生日子通过“万年历查询”,从而知道自己属什么命)自芒种后至小署前出生的,属于生在五月(午月)。

五月辛金,丁火司权,火旺金病,辛金柔弱之极,不宜锻炼,必须用印。无如仲夏火旺之时,土燥不能生金,必须兼用壬水。用壬润土,功成反生,非以泄辛金之秀。己为泥沙,壬为湖海,己土无壬不湿,辛金无己土不生,故己、壬并用为上也。无壬,癸亦可用,但癸水力弱,若支成火局,即使癸水重见,亦被熬干,此时非壬水不能破火也。若无壬水,癸水出干,见与戊土并透,如滴水逢燥土,霎时被吸收尽净,丝毫无济。午宫虽有己土偏印,无水则成为燥泥,不特不能生金,反致熔金也。若无水但见比肩助力,亦是生而不生,不过免于孤独矣。
总之,五月辛金,壬、癸、己三者并用,以壬、己并透,支藏癸水,最为上格。若无壬用癸者,虽嫌力薄,但如得庚金生助,涓涓不绝,力用自增,亦必显于异途。
若土多埋金,用甲破土,必须见水,方能用甲也。否则无水则木助火旺,不能制土,反生燥土矣。
故书云:庚辛金生于夏月,要壬、癸得地。因夏月火旺金衰,水亦休囚,如壬癸不通根得地,(支见亥、子、申等),滴水熬干,不能用也。但若原局火多木多,而金水无根,反作从煞从财格,则逢金水运必败,此是特殊格局,不以常理来论。试举下面例子说明:


辛金日主,生五月火旺金病,天干丙丁火齐透,火旺克金,急须壬水制火润土生金为用。此造壬水不见,但见癸水藏子,得两酉金生之,涓涓不绝,亦为可用。大运喜金、水、湿土,忌木、火、燥土。辰、癸、壬运见有利,卯、寅运非吉,辛丑后,湿土生金,回复光荣。


辛金生五月,杀重身轻,再见甲午时之木生火旺,克金太过,喜壬水透出,再得庚申金之生,辛金日主亦自坐酉金,所谓辛金生于夏月壬癸得地,命中喜用配合咸宜。命中金水与木火相比之下,仍木火稍重,月令为先也。故大运喜金、水、湿土,忌木、火、燥土。大运走西北金水地,乡榜出身,仕至观察。


辛金日主,生五月火旺金病,更见甲木透出生旺丙火,喜壬水透出,得亥水为根制火为用,二辰湿土亦可晦火生金,喜用有力,女命伤官格,配合咸宜,为才女之症。大运喜金、水、湿土,忌木、火、燥土。壬辰、辛运,读书优秀,获某知名大学人材奖学金。


辛金生五月,火旺土相金病,两柱戊午,再见丁透,火炎土燥之极,无壬癸水为救,只得用丑湿土晦火生金,喜其酉丑半合金,逢凶化吉。大运喜金、水、湿土,忌木、火、燥土。戌运九死一生,幸得化解。


辛金日主,生五月火旺金病,但此造地支见三金,干虽透三火,但干多不如支重,得三天干不及得一地支,相比之下,辛金日主转弱为强,反喜木、火为用,忌土、金、水。早运东南木火,为中共建政前一官员,辛丑后,大陆变色,成为整肃对象,下半生潦倒贫夭。


辛金日主,生五月火旺金病,地支更见卯木生巳午火,干透甲木,缺水为救,唯喜丑湿土晦火生金,和辛金比劫为助,大运喜金、水、湿土,忌木、火、燥土。夫位巳火为忌神,早婚不利,后于戌运婚姻反复。


辛金日主,生五月火旺金病,天干透出甲木生丙火克身,地支见亥子水为救,辛金不惧火来剋了,唯辛金日子面临火克水泄之象,亥卯又半合木局,全局缺印,辛金日主明显弱极,最喜土、金为助,忌木、火,水运制杀虽佳,但缺土护卫,盗泄金气亦非全美。


辛金日主,生五月火旺金病,干透甲、丙、丁,支聚午、卯、未,木火之气旺极,辛金日主无根,也无一点水汽,从杀格成。大运反喜木、火,忌湿土、金、水。辰、癸运湿土生金,逆木火之旺气,遇事故身亡。@*

(http://www.dajiyuan.com)

评论
2008-08-13 9:47 AM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.