site logo: www.epochtimes.com

【命运的迷雾 】癸水命的人生七月(申月)

《穷通宝鉴》浅释(121)

泰源

人气: 379
【字号】    
   标签: tags:

癸水命的人,(凡出生日是癸酉,癸未,癸巳,癸卯,癸丑,癸亥的人,都属于癸水命。读者可上“www.Google.com ”的网站,输入“万年历”,将自己的出生日子通过“万年历查询”,从而知道自己属什么命。)自立秋后至白露前出生的,属于生在七月(申月)。

癸水命生七月,如查生旺死绝十二宫,癸死于申,取其于阳死阴生,阴死阳生之理,以壬为阳水,长生于申,而癸为阴水,故说死于申。其实不然,因生旺死绝十二宫,专以五行论,不论十干,即皆以阳干为主。木火阳也,金水阴巳,故云阴死阳生,阳死阴生,专论五行,非所以论十干之阴阳也,水皆长生于申,不论壬、癸。

七月庚金司令,金旺水相,庚金生水力极强,如八字中再有二、三个金、水,癸水日主确定身旺时,必取丁火为用,能丁透并甲透,名有炎之火,为人必光辉难掩,富贵非轻,此为身旺以伤官生财为用也。如丁透无甲,但丁火有根,此以财损印为用,因庚金太旺,癸水日主本身已强,何劳印生?故以火损金为美,但以壬、癸水不伤丁火为条件。若命中金、水多见,癸水日主身旺,不见丁、甲,而见丙、戊,且地支有丙戊之根,为身旺官强,亦成贵格。总之,癸水生七月,本身就金旺水相,再经命中八个字配合后,仍是身旺时,喜木、火,或火、土为用,忌金、水再多,其间之或透或藏,则决定富贵上下高低之程度矣。

但若命中木、火、土等三行多见,金、水星反少时,使得癸水日主转强为弱,此时反取申中金、水助身为用,大运喜金、水,忌木、火、土,非必定取木、火、土为用神也。试举下面例子说明:


癸水日主,生七月金旺水相,再见年柱酉金,印太旺宜制,喜其丁、甲透出,有寅、卯木为根,伤官生财格。戊、甲官、伤并透,但用甲木制戊土以生丁火,去官用伤,不作官、伤交差论。大运喜木、火,忌金、水,土为闲神,大运走木、火地,位至尚书。


癸水生七月,金旺水相,再自坐酉金,时见壬子,水势更旺,喜其甲、乙木齐透泄旺水,再生巳中丙火,食伤生财格。大运喜木、火、土,忌金、水。运走东南运富贵。


癸水生七月,金生水旺,四柱中后三柱全是金水、湿土,日主身旺可知,全赖年上甲木食神生午火丁财为用,大运喜木、火、土,忌金、水。惜平生大运走西北金水地,不得助力,常人而已。须至丁火运甲戌年,用神得地,方得结婚。


癸水生七月,金生水旺, 地支更见申子半合水局和酉金之生,辛金、壬水出干,癸水日亦身强,不见甲木泄秀,却有戊土透出值根于巳火制水为用,为身旺用财官格。大运喜火、土,忌金、水,木运地支泄水生火可行,天干克土不利。早运南方火土有利,大学毕业,名利早起。


癸水生七月,金生水旺,时柱再见癸亥,壬水出干,癸水日主身旺,喜甲寅木泄旺水生巳火为用,食神生财格。大运喜木、火、土,忌金、水。可惜平生大运走西北金水地,忌运连绵,连克三妻,无子,破耗异常,须戊寅、己卯方得温饱。


癸水生七月,金水两旺,唯此造地支二土一木,干透一木、一火、一土,全局木火土三行多见,金水不足,使得癸水日主转强为弱,反喜申中金水帮身为用,忌木、火、土,运行金水地,丈夫显贵,六子二女皆秀丽。


癸水生七月,金旺水相,但此造地支三木,甲、丙出干,癸水日主泄水太过,反强为弱,喜申中金水帮身为用,忌木、火、土。早行南方火运破耗不顺,壬运去病帮身,财源稍裕。


癸水生七月,金旺水相,但此造地支二未燥土、一巳火,干透甲乙木生丁火,明显木火土过多,金水不足,使得癸水日主转强为弱,反喜申中金水帮身为用,忌木、火、土。大运逆行南方,财多身弱,富屋贫人。


癸水生七月,金旺水相,地支四金,二辛出干,金太旺,虽有丙火透出,但地支全无木、火之根,丙辛化水,不能作制金之用,唯有从金之旺势,从印格可成。大运喜土、金、水,忌木、火,平生大运走木、火逆运,虽入从格而无所作为,反贫困无依。@*

(http://www.dajiyuan.com)

评论
2008-11-12 12:00 AM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.