site logo: www.epochtimes.com

【命运的迷雾 】癸水命的人生八月(酉月)

《穷通宝鉴》浅释(122)

泰源

人气: 382
【字号】    
   标签: tags:

癸水命的人,(凡出生日是癸酉,癸未,癸巳,癸卯,癸丑,癸亥的人,都属于癸水命。读者可上“www.Google.com ”的网站,输入“万年历”,将自己的出生日子通过““万年历查询”,从而知道自己属什么命。)自白露后至寒露前出生的,属于生在八月(酉月)。

八月癸水,月令辛金当旺,金旺水相,癸水日主有气,喜其金白水清,最忌见柱中戊己土太多,塞水埋金。盖因月令辛金己旺,毋劳土生,且金旺水相,癸水日主身旺,喜见甲木、丙火,泄秀兼调候。但若命中木、火、土等太多,使得癸水日主反强为弱时,此时方喜辛金生身也。故书云:八月癸水,取辛金为用,丙火佐之,名水暖金温,但这里的辛金和丙火,皆为命局配合上的需要,非指既取辛金为用神,又喜丙火为用神。故又云:丙与辛隔位同透,主科甲功名;丙透辛藏,一榜之士。因丙、辛并用时,大忌丙与辛合,合则两失其用矣。由此可见,这里的丙、辛并用,涉及到位置排列(隔位同透)的问题,足以见到是指命局配合上之用也,非指取用神之用。因为命中配合上有了辛金和丙火,身旺的可以用丙火,身弱的可以用辛金,进可攻,退可守,这何愁不是一好命呢?

总之,命中食伤(木)、财(火)重则用印(金),印(金)重则用食伤(木)、财(火),一定之法也。除非局中癸水与壬水同透,支成申子辰水局等,使得癸水日主形同壬水汪洋大水,泛滥为灾时,方喜戊土止水为用,火生土为喜。试举下面例子说明:


癸水生八月,金旺水相,地支二酉金、一亥水、干透辛、癸,命中金水多,癸水日主旺相,喜丁火透出值根于巳,以制旺金为用。大运喜木、火,忌金、水,土运制水可行,生金不利。平生大运走东南木、火之地,福寿绵长。


癸水生八月,金水有气,地支再见二酉金生水,天干辛、癸出干,癸水日主身旺,喜丙火透出值根于巳为用。大运喜木、火,忌金、水,土运制水可行,生金不利。运走东南,位至江西督军。此造可谓丙、辛并透,且隔位不合,但取用神是丙,而不是辛也,皆因局中辛金已强,喜火制之,何能再取以为用神?故虽丙、辛并透,但取用神是丙,而不是丙、辛并用也。


癸水生八月,金生水旺,又自坐亥禄,天干乙庚化金,生助癸水,印旺身强,喜丙火透出通根于寅,食神生财为用。大运喜木、火、土,忌金,水运地支有木化可行,天干制火不利,牛监薄造。


癸水生八月,金水有气,地支巳酉半合金局,再见亥水相助,癸水日主身旺,喜乙卯木生丁财为用,大运喜木、火,忌金、水,土运制水可行,生金不利。中运走南方,连开二间餐馆。


癸水生八月,金旺水相,地支更见二亥水,壬癸水出干,形同壬水,秋水汪洋,反喜土制水为用,大运喜火、土,忌金、水,木运泄水可行,克土不利。青年运入南方,名利早起。


癸水生八月,金生水旺,唯此造地支二个卯木泄弱水汽,乙木出干,又见己土混水,癸水日主泄、克交集,反强为弱,反喜月令辛金生水为用。大运喜金、水,忌木、火、土。早行金水运,云路早登,名高翰宛,惜中运逢木,仕路不能显秩也。


癸水生八月,金生水旺,唯此造地支二见燥土、一卯木,天干甲、乙木皆出干,明显克泄太过,癸水日主反强为弱,反喜月令辛金生水为用。大运喜金、水,忌木、火、土。早运北方顺利,唯到寅运,泄水冲金,烦病交集,身患肿瘤。


癸水生八月,金生水旺,地支二见申酉金,且辰酉合金,巳酉半合金,干透庚、辛金,且得戊土之生,全局一片金星,唯只一癸水,从印格,或母慈灭子之格可成,或与独水三犯庚辛,号曰体全之象的格相似,为特殊格局。最喜走水运,次者土、金运顺其气势亦可行,最忌火运破金,木运犯旺亦不吉。早行水运不错,丙寅后木火齐来,后续难继。@*
(http://www.dajiyuan.com)

评论
2008-11-16 12:00 AM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.