related article
  • 旭日跃上九霄空 松柏青青立雪中 寒冬纵使人间寂 梅艳处处唤春踪
  • 邪魔表演应充分, 善恶人心实可分。 已是时机清败物, 正当真理净凡尘。
  • 雪霁山幽清夜静, 望时月满玉轮飞。 夜深思念穿千里, 恩厚慈悲破万维。
  • 纷扬一日鹅毛雪, 散落满园林下菲。 晶玉映灯清夜美, 幼童喜雪大人陪。
  • 百年红朝戏唱完 幕落幕启新纪元 扫尽垃圾天地清 永不停步是时间
  • 鲜花室内开, 春意透墙来。 冬寒踩脚下, 扶风上瑶台。
  • 万国官民熬疫岁, 纷繁世事又新年。 广传真相缘人醒, 拒恶善迎新纪元。
  • 往日新年迎喜庆, 满街笑语气氛浓。 今年流疫存阴影, 佳节寒心少笑容。
  • 百年纷争家国难,一轮红日已西残。 万劫不堕英雄志,千秋碧血洗河山。
  • 万古法缘牵 随师下尘寰 洪恩伴神路 沧桑一瞬间
评论