related article
  • 晨煙漫奇幕 氣凝繁花露 流霜幻袖翻 城眾雲中步
  • 名利苦鬥百年空 富貴花顏夕殘風 神舞仙秀醒所覓 千古一瞬夢魂中
  • 東風拂釀飲亭春 月醺半輪星海燈 黛波流銀天河醉 凌遨太虛紫氣騰
  • 千年幻霧嬌流夢 半醉半醒鎖心朦 曦蝶彩舞啄露蜜 月桂凝芳沁香濃
  • 古卷斑詞聲聲喚 流影字字憶緒翻 千年史海煙波渺 萬丈星穹故園穿
  • 星落紫光寒 半輪曉月殘 故人天海遠 風竹慰影單
  • 慾望非所望 執我不是我 百年戲中迷 金典醒真我
  • 銅爐火舞吟輕煙 氣幻光旋畫萬千 白龍騰湧嘯銀鳳 共御九虛隱化蓮
  • 法鼓清音蕩塵心 威震神髓迷人醒 昨日業身天遠逐 今夕正念法中定
  • 五千璀璨通天脈 塵轉百迴為何來 一夕神韻萬迷解 善德正氣福壽開
評論