news news

【古文觀止】宋 蘇洵:六國論

(大紀元圖片庫)

   標籤:tags: 古文觀止

作者以析論六國滅王之由,藉以針砭當時朝廷對外族忍辱求和的政策。

六國破滅,非兵不利,戰不善,弊在賂秦而力虧,破滅之道也。或曰:「六國互喪,率賂秦耶?」曰:「不賂者以賂者喪。」蓋失強援,不能獨完,故曰「弊在賂秦」也。秦以攻取之外,小則獲邑,大則得城。較秦之所得,與戰勝而得者,其實百倍;諸侯之所亡,與戰敗而亡者,其實亦百倍。則秦之所大欲,諸侯之所大患,固不在戰矣。

思厥先祖父,暴(音:鋪)霜露,斬荊棘,以有尺寸之地。子孫視之,不甚惜,舉以予人,如棄草芥。今日割五城,明日割十城,然後得一夕安寢;起視四境,而秦兵又至矣。然則諸侯之地有限,暴秦之欲無厭,奉之彌繁,侵之愈急,故不戰而強弱勝負已判矣。至於顛覆,理固宜然。古人云:「以地事秦,猶抱薪救火,薪不盡,火不滅。」此言得之。

齊人未嘗賂秦,終繼五國遷滅,何哉?與嬴而不助五國也。五國既喪,齊亦不免矣。燕趙之君,始有遠略,能守其土,義不賂秦。是故燕雖小國而後亡,斯用兵之效也。至丹以荊卿為計,始速禍焉。趙嘗五戰於秦,二敗而三勝;後秦擊趙者再,李牧連卻之。洎(音;計)牧以讒誅,邯鄲為郡,惜其用武而不終也。且燕趙處秦革滅殆盡之際,可謂智力孤危,戰敗而亡,誠不得已。向使三國各愛其地,齊人勿附於秦,刺客不行,良將猶在,則勝負之數,存亡之理,當與秦相較,或未易量。

嗚呼!以賂秦之地,封天下之謀臣;以事秦之心,禮天下之奇才;並力西嚮,則吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之勢,而為秦人積威之所劫,日削月割,以趨於亡!為國者無使為積威之所劫哉!

夫六國與秦皆諸侯,其勢弱於秦,而猶有可以不賂而勝之之勢;苟以天下之大,下而從六國破亡之故事,是又在六國下矣!

______________________________________________________________________________________

賂秦:以財物與人而有所希冀。賂秦,是說六國割地獻給秦國求和。據史書記載,賂秦最早最多者為魏國:秦孝公二十二年(西元前三四O年),商鞅大破魏軍,魏遷都大梁,獻地求和;秦惠文王六年(西元前三三二年),魏獻陰晉(今陜西省華陰縣);八年,魏獻黃河西岸土地;十年,魏獻上郡十五縣。韓國曾於秦昭王十四年(西元前二九三年),獻地求和。楚國曾於頃襄王十九年(西元前二七八年),割上庸(今湖北省房縣、均縣等地)與秦。

厥:此作 其」字解,即「他們」的意思,指六國之軍。
齊人未嘗賂秦,終繼五國遷滅:六國之中,齊是最後滅亡的;據史書記載,秦始皇十七年(西元前二三O年)滅韓,十九年滅趙,二十二年滅魏,二十五年滅楚、燕,二十六年滅齊。
嬴:秦姓。與嬴,即指歸附秦國。
至丹以荊卿為計:即燕太子丹用荊軻刺秦始皇事。
李牧:趙國名將,曾大破秦兵。後來秦多給趙王寵臣郭開,教他進讒殺李牧,殺了李牧後三個月,趙亡。
洎:到、及。
邯鄲:趙都,即河北省今縣。為郡,秦滅趙後,將邯鄲改為郡,等於說淪陷於秦。
積威:長期積聚起來的威力。
劫:壓迫。
天下:此指宋朝。


如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台。
click to here